Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——————–

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Kính gửi:

– Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
(đối với các đơn vị thuộc địa phương)

(Đơn vị)……… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…) cấp giấy phép cho cá nhân người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên cá nhân:……………………………………..(nghệ danh………………………….)

2. Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………………………….

3. Nội dung biểu diễn……………………………………………………..

4. Thời lượng chương trình (số phút):………………………………………………..

5. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm…….. đến ngày… tháng… năm…………

6. Địa điểm:………………………………………………………………………………………

7. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết