Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——————-

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ
Ở NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

(Đơn vị)……… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…). Thực hiện kế hoạch, đơn vị đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét, cấp giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được vào Việt Nam hợp tác với đơn vị chúng tôi trong một số chương trình sản xuất, phát hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên cá nhân:……………………………………..(nghệ danh………………………….)

2. Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………..

3. Số hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

4. Địa chỉ liên hệ: (tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài)………………………

5. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm…. đến ngày….. tháng….. năm……….

6. Địa điểm:………………………………………………………………………………………

7. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết