Đơn xin mua lại tài sản đấu giá

Đơn xin mua lại tài sản đấu giá

Đơn xin mua lại tài sản đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

ĐƠN XIN MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản…………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:…………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

CMND số…………………………….. cấp ngày……………………….. tại…………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú)…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi được xem tài sản và tham khảo hồ sơ về tài sản bán đấu giá tôi đăng ký tham dự đấu giá để mua các tài sản sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tham dự mua tài sản bán đấu giá.

…………, ngày……tháng…….năm………

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết