Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 85/2018/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành ngày 23/06/2018.

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là mẫu đơn được lập ra nhằm xin được cấp, cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

…..…………(1)……………
……………(2)…………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …(3)…/….(4)….

…(5)…, ngày …. tháng …. năm 20…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp (cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Kính gửi: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Căn cứ Thông tư số …/2018/TT-BQP ngày …/…/2018 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-… ngày …/…/… của (cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng) về việc giao nhiệm vụ thi công công trình… (đối với trường hợp giao nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng, an ninh);

Căn cứ vào Hợp đồng số … giữa …(2)… và đơn vị … về việc thi công công trình… (đối với trường hợp nhận thầu thi công);

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số …. (đối với trường hợp khai thác khoáng sản);

Để thực hiện (Quyết định, Hợp đồng, Giấy phép khai thác khoáng sản…),

…………………………………. (2)

Trụ sở chính:……………………………………………………….

Điện thoại: ………………Fax:……………………………….

Quyết định hoặc giấy phép thành lập số:…………………

Do ………………….cấp ngày……………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ………..do………. cấp ngày…../……/………..

Đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xem xét và cấp (cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp … cho …(2)… như sau:

1. Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp (6):

TT Chng loại ĐVT Số lượng
1 Thuốc nổ… kg
2 Kíp nổ… cái

2. Mục đích sử dụng (7):……………………………….

3. Địa điểm sử dụng (8):……………………………….

4. Thời gian: Từ ngày …/…/… đến ngày …/../…..

5. Lý do cấp lại, cấp đổi (đối với trường hợp cấp lại, cấp đổi do Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bị mất hoặc bị hư hỏng):

Đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 85/2018/TT-BQP ngày …/…/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng và các quy định của pháp luật có liên quan./.

XÁC NHẬN CỦA (1b)

(Th trưởng cơ quan; đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là cấp trên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ký, đóng dấu ghi rõ quyền hạn, chức vụ, họ và tên)

……………..(9)……………

(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Khổ giấy A4 (210×297) mm.

(1), (3), (4), (5) Như Mẫu số 01;

(2) Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

(6) Ghi rõ chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng;

(7) Ghi rõ mục đích sử dụng, tên công trình thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

(8) Ghi rõ xã, huyện, tỉnh;

(9) Quyền hạn, chức vụ người ký (Yêu cầu: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, kỹ thuật).