Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ACB Online – Otax

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ACB Online – Otax

PH LC 1: NG DN KHÁCH HÀNG THAO TÁC NP NGÂN SÁCH

THÔNG QUA ACB ONLINE – OTAX

I. TRUY CP OTAX: …………………………………………………………………………………………………………. 2

II. SON THO GIAO DCH: ………………………………………………………………………………………………. 2

II.1. Truy vn n thuế: ……………………………………………………………………………………………………. 2

II.2. Lp giy np tin: ……………………………………………………………………………………………………. 5

II.2.1. Lp giy np tin cho chính KH: …………………………………………………………………………. 5

II.2.2. Lp giy np tin np thay cho doanh nghip khác: …………………………………………… 12

II.2.3. Các cảnh báo thường gp khi son tho giy np tin: ………………………………………. 14

II.3. Xem/ Xoá giao dịch đang lưu:…………………………………………………………………………………. 16

II.3.1. Xem li giao dịch đang lưu ………………………………………………………………………………. 16

II.3.2. Xóa giao dịch đang lưu ……………………………………………………………………………………. 17

III. KÝ XÁC NHN GIAO DỊCH ĐANG LƯU: ………………………………………………………………………… 18

IV. TẢI VÀ LƯU PHIÊN BẢN ĐIỆN T GIY NP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: …………….. 19

V. NHN BN IN GIY NP TIỀN CÓ ĐÓNG DẤU CA ACB KHI CN: …………………………..……… 21