Hướng dẫn sử dụng dịch vụ TPBank eBanking

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ TPBank eBanking

ng dn s dng dch v TPBank eBank v8.0

Văn bản này cha các thông tin là tài sn ca TPBank; Nghiêm cm sao chép, in ấn dưới bt c hình thc nào nếu không được

s cho phép ca cp có thm quyn TPBank.

PL02.SP01CN/NHĐT v2.0 Trang s: 3/64

VII. Mua bán vàng ………………………………………………………………………………………………… 33

1. Mua vàng ……………………………………………………………………………………………………… 33

2. Bán vàng. ……………………………………………………………………………………………………… 35

3. Lch s giao dch …………………………………………………………………………………………….. 35

4. Đặt lch hn nhn vàng ……………………………………………………………………………………. 36

VIII. Tiết kim ………………………………………………………………………………………………………. 36

1. Qun lý tin gi tiết kim …………………………………………………………………………………. 37

2. Gi tiết kiệm đin t ………………………………………………………………………………………. 40

3. Gi tiết kim Tài lc điện t …………………………………………………………………………….. 41

4. Gửi góp điện t ……………………………………………………………………………………………… 41

IX. Khon vay …………………………………………………………………………………………………….. 43

1. Thông tin khon vay ……………………………………………………………………………………….. 44

2. ng S tiết kim …………………………………………………………………………………………….. 46

3. Đăng ký vay vn …………………………………………………………………………………………….. 52

X. Dch v th ………………………………………………………………………………………………………. 52

1. Tra cu th tín dng ……………………………………………………………………………………….. 52

2. Thanh toán dư nợ th tín dng ……………………………………………………….…………………. 53

3. Đăng ký hạn mc chi tiêu online ………………………………………………………………………… 54

4. Đổi phương thức thu n th tín dng ………………………………………………………………….. 55

5. Khóa th/M Key th ……………………………………………………………………………………… 56

6. Đăng ký phát hành thẻ …………………………………………………………………………………….. 57

7. Cài đặt mt khu sao kê th tín dng ………………………………………………………………….. 57

XI. Tài khon Easylink ………………………………………………………………………………………….. 58

1. Tiết kim t động …………………………………………………………………………………………… 58

2. Thông tin tài khon Easylink ……………………………………………………………………………… 58

3. Ngưng sử dng Easylink …………………………………………………………………………………… 59

XII. Khách hàng thân thiết ……………………………………………………………………………………… 59

1. Quản lý điểm thưởng ………………………………………………………………………………………. 59

2. Đăng ký đổi quà …………………………………………………………………………………………….. 60

3. Lch s đổi quà ………………………………………………………………………………………………. 61

XIII. Tin ích khác …………………………………………………………………………………………………. 61

1. Thay đổi thông tin cá nhân ……………………………………………………………………………….. 61

2. Công c tính toán …………………………………………………………………………………………… 62

3. Liên kết/Hy liên kết ví điện t ………………………………………………………………………….. 62

XIV. Cài đặt …………………………………………………………………………………………………………. 62

1. Ngôn ng ……………………………………………………………………………………………………… 62

2. Phương thức xác thc ……………………………………………………………………………………… 63