Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản bất động sản đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BẢNG LIỆT KÊ MÔ TẢ CHI TIẾT
BẤT ĐỘNG SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo hợp đồng bán đấu giá tài sản
Số………được giao kết ngày……tháng…….năm………)

– Địa chỉ bất động sản số………đường…………….phường (xã)

quận (huyện)…………………………………… thành phố………………………………………………….

– Vị trí:……………………………………………………………………………………………………………….

– Cấu trúc:………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích khuôn viên:…………………………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng:……………………………………………………………………………………………..

– Được xây dựng năm:………………………………………………………………………………………….

– Giấy ủy quyền (nếu có ghi rõ họ, tên người đứng tên, số ngày giấy ủy quyền, nơi cấp):

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Tình trạng nộp thuế:…………………………………………………………………………………………..

– Tình trạng sử dụng còn lại (%):……………………………………………………………………………

– Trị giá phần xây dựng:……………………………………………………………………………………….

– Tổng trị giá nhà và đất:……………………………………………………………………………………….

– Giá bán khởi điểm:…………………………………………………………………………………………….

– Không (có) bị tranh chấp:…………………………………………………………………………………..

– Không (có) nằm không vùng quy hoạch, giải tỏa:…………………………………………………..

Bên ủy quyền Bên được ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết