Mẫu biên bản đấu giá không thành

Mẫu biên bản đấu giá không thành

Mẫu biên bản đấu giá không thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH

Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số……. Ký ngày……….. giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với:

Hôm nay, lúc…….giờ…….ngày………… tại số……………………………………………………………

Đường……………….quận…………………thành phố……………………………………………………….

I- Thành phần tham dự:

1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. chủ trì

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. thư ký

2- Đại diện ủy quyền:

Ông (bà)…………………………………………. Chức vụ:……………………………………………………

3- Khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo gồm……người):

Số người có mặt tại cuộc đấu giá là:

-………………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Những người được bên ủy quyền mời:

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………………………………..

II- Lý do cuộc đấu giá không thành:

-………………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc lúc…….giờ……cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng ký tên.

Đại diện Phòng công chứng Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá

Thư ký Chủ trì

Bên ủy quyền và những người được bên ủy quyền mời

Khách hàng không trúng đấu giá Khách hàng trúng đấu giá

1-………………………………………………………………………………………………………………………

2-………………………………………………………………………………………………………………………

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết