Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá

SỞ TƯ PHÁP ……………
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ

Tài sản (nhà số):

STT

Loại giấy tờ

Số lượng

Ghi chú

Bản chính

Bản sao

– Giấy chứng nhận sở hữu nhà

– Tờ khai chuyển dịch + bản nộp thuế trước bạ.

– Bản vẽ hiện trạng vị trí nhà.

– Giấy phép hợp thức xây dựng.

– Bản đồ hiện trạng vị trí đất.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Biên lai nộp tiền sử dụng đất.

– Quyết định của Tòa án.

– Biên bản kê biên, định giá tài sản.

– Quyết định thi hành án.

– Quyết định cưỡng chế thi hành án.

– Quyết định bán tài sản để thi hành án.

– Các giấy tờ liên quan khác.

– v.v……

………, ngày……tháng……năm………

Bên giao hồ sơ Bên nhận hồ sơ

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết